§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Art-Stal Paweł Drożdż, ul. Warmińska 4, 43-300 Bielsko-Biała , Nip : 937-238-11-50.
2. Poniższy regulamin odnosi się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.art-stal.eu
3. Pojęcia użyte w regulaminie.
3.1. Sklep internetowy – platforma internetowa Sprzedającego umieszczona pod adresem www.art-stal.eu.
3.2. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
3.3. Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.4. Dni kalendarzowe – wszystkie dni, razem z sobotami, niedzielami i świętami.
3.5. Formularz rejestracyjny – w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
3.6. Konto – posiada login i hasło podane przez Nabywcę, zebrane tam są dane Nabywcy, oraz historia zamówień.
3.7. Zamówienie – stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym a Nabywcą.
3.8. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży, będący dostępny w sklepie internetowym Sprzedającego.
3.9. Koszyk – narzędzie sklepu internetowego, umożliwiające Nabywcy wybieranie produktów w sklepie internetowym wraz z kalkulowaniem kosztów zakupu. Podczas wyboru Produktów, Nabywca może zarządzać zawartością Koszyka.
3.10. Dowód zakupu – faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
3.11. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego, dzięki której Sprzedający może kierować do Nabywców korespondencję handlową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe podane przy założeniu konta, o ile Nabywcy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera. W każdej chwili Nabywca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera

4. Sprzedający poprzez sklep internetowy świadczy usługi :
4.1. Konto w sklepie internetowym dla Nabywców
4.3. Sprzedaży po wypełnieniu Formularza zamówienia.
4.4. Przesyłanie nabywcom indywidualnych ofert dostosowanych do potrzeb Nabywcy.
4.5. Przesyłania wiadomości za pośrednictwem Newslettera

5. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji, zamówienia Nabywca zaproszony jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu. Prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawarte na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Nabywcy. Rezygnacja może nastąpić w każdej chwili na prośbę Nabywcy po przesłaniu prośby na adres Sprzedającego: info@art-stal.eu.
6. W Sklepie Internetowym Sprzedający może organizować Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu – jasno określając ich zasady w opisach poszczególnych produktów objętych Promocją.§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nabywca może złożyć zamówienie poprzez :
2.1. Złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto klienta w sklepie internetowym,
2.2. Złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
2.3. Poprzez przesłanie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres info@art-stal.eu

3. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, nie używane zgodne z opisem prezentowanym na stronach Sklepu.
4. Zamówienia, wymienione w pkt 2 tego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 18, w soboty i niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Nabywcy przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail.
7. Zamówienia mogą być zmienione lub anulowane przez Nabywcę, do momentu wysyłki Produktu. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprze kontakt telefoniczny na numer : 506 409 379, lub mailowy na adres: info@art-stal.eu.
8. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2 tygodni.
9. W przypadku braku dostępności produktu Nabywca jest informowany o tym fakcie i może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Nabywcą.
10 W razie jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, w przypadku braku kompletnych danych potrzebnych do realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Ceny ewentualnych kosztów dostawy, podawane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Nabywca informowany jest przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu ( faktura VAT, rachunek, paragon).
4. Formy płatności za zamówione Produkty, do wyboru przez Kupującego:
4.1. Gotówką przy odbiorze osobistym,
4.2 Przedpłata na konto. Płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedającego, prowadzonego w Mbanku o numerze rachunku: 22 1140 2017 0000 4502 1233 4530
4.3 Płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
4.4. Za pośrednictwem płatności Dotpay.pl
5. Wyboru płatności dokonuje Nabywca podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku płatności, typu przedpłata na konto Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedającego
7. Nabywca w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Nabywcy podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku potrzeby otrzymania faktury w wersji papierowej prosimy o kontakt mailowy na adres info@art-stal.eu.

§4. SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Nabywca może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
1.1 Odbiór osobisty zamówionych Produktów.
1.2. Przesyłka kurierska dostarczona przez Pocztę Polską lub inną firmę kurierską.
2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Nabywcę podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy podawane są przy każdym Produkcie. Większość Produktów wysyłanych jest na koszt Sprzedającego.
4. Sprzedający jest zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy Produkty wolne od wad.
5. Nabywający zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

1. Po podpisaniu listu przewozowego , Nabywca, zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia Produktu, należy sporządzić protokół powstania szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera.
3. Przed podpisaniem przez Nabywcę protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki. Nabywca może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
4. Wypełniony protokół szkody Nabywca winien jest przesłać pocztą elektroniczną na adres info@art-stal.eu.
5. W przypadku odmowy przyjęcia przez Nabywcę przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
6. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedajacego:
7. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, jednakże, w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§6. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA USZKODZENIA FIZYCZNE PRODUKTU

1. W przypadku stwierdzenia iż Produkt jest wadliwy, Nabywca jest zobligowany poinformować o tym Sprzedającego.
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Nabywcy. Nabywca powinien ją przesłać pocztą elektroniczną na adres info@art-stal.eu.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Nabywający jest zobowiązany do odesłania reklamowanego Produktu na swój koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego:
6. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
7. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§7. GWARANCJA

1. Gwarancja na sprawne działanie Produktu udzielana jest na podstawie dowodu zakupu.
2. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od daty zakupu Produktu.
3. Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
4. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania Produktu powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
5. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres info@art-stal.eu.
6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Nabywcy w następującym przypadku:
2.1. Zrealizowania zamówienia na indywidualne zlecenie Nabywcy, wg jego koncepcji, projektu.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Nabywcę drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
4. Nabywca, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Nabywca.
6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedający gwarantuje zwrot kosztów zakupu Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sposób zwrotu pieniędzy jest ustalany indywidualnie.§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Nabywca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedającego
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Nabywca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z strony sklepu internetowego Sprzedającego. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: info@art-stal.eu lub zadzwonić pod numer telefonu 506 409 379


§10. PRAWA AUTORSKIE

1. Zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.art-stal.eu są własnością Sprzedającego lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest ich wykorzystanie bez zgody Sprzedającego

3. Wykorzystanie materiałów bez zgody Sprzedającego, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. WYŁĄCZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego zdarzeniami typu klęski żywiołowe, awarie sieci zasilania itp.
1.2 Indywidualne ustawienia serwerów Nabywcy lub problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Nabywca, a które uniemożliwiają Nabywcy poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.art-stal.eu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego,
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2015 roku.